Hanayashiki Amusement Park- August, 2009 - sanosandy